Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                   Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2019 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


Óvodai beiratkozás
(2020/2021. nevelési év)

Tisztelt Szülők!

Tököl Város Képviselő-testülete 29/2020.(II.13.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021. nevelési évre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

Időpont:
2020. április 22-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:13,00 - 16,00
2020. április 23-án délelőtt 8,00 – 12,00 óráig, délután 13,00 – 16,00 óráig

Hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tököl, Fő u. 117.


A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
• szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
• orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,
• bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
• az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
• amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
• amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a alapján: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz 2020. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A tököli óvodák neve és címe:
Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda Tököl, Fő u. 49.
Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6.
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 57., és Kisfaludy u.
Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6., mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat.

A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, legkésőbb 2020. május 25. napjáig. Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.